Aby korzystać ze sklepu należy włączyć obsługę Java Script!

Users online: 1

Topnatur

Topnatur s.r.o. (wcześniejsza nazwa ASP s.r.o.) jest cze­ską fir­mą zaj­mu­ją­ca się pro­duk­cją i dys­try­bu­cją su­ple­men­tów die­ty oraz licz­nych pro­duk­tów z gru­py zdro­wej żyw­no­ści. Ist­nie­je na ryn­ku od 1996 r.

 

No­wo­cze­sne za­ple­cze la­bo­ra­to­ryj­ne, tech­no­lo­gicz­ne i pro­duk­cyj­ne oraz sta­ła współ­pra­ca z cze­ski­mi pla­ców­ka­mi na­uko­wy­mi po­zwo­li­ła stwo­rzyć sze­ro­ką ga­mę pre­pa­ra­tów i su­ple­men­tów wspo­ma­ga­ją­cych zdro­we od­ży­wia­nie.