Aby korzystać ze sklepu należy włączyć obsługę Java Script!

Users online: 1

Błonnik dla dzieci

Dla dzieci|Topnatur

Cena:28.80

Opinie na forum »
Komentarze na Allegro »
BŁON­NIK DLA DZIE­CI jest śro­de­kiem spo­żyw­czym spe­cjal­ne­go prze­zna­cze­nia ży­wie­nio­we­go z wysoką zawartością błonnika.

BŁON­NIK DLA DZIE­CI zo­stał opra­co­wa­ny spe­cjal­nie dla dzie­ci, któ­re ukoń­czy­ły 1 rok ży­cia* i star­szych.
* Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia Re­pu­bli­ki Cze­skiej za­twier­dzi­ło "Błon­nik dla dzie­ci z pro­bio­ty­ka­mi" od ukoń­cze­nia 6 mie­sią­ca ży­cia i w tej kwa­li­fi­ka­cji wie­ko­wej pre­pa­rat sprze­da­wa­ny jest w Cze­chach od 2006 r. W Pol­sce z przy­czyn usta­wowych - usta­wy z dnia 25 sierp­nia 2006 r. o bez­pie­czeń­stwie żyw­no­ści i ży­wie­nia (Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225 ze zmia­na­mi) pre­pa­rat zo­stał za­twier­dzo­ny do sprze­da­ży od ukoń­cze­nia 12 mie­sią­ca ży­cia.

BŁON­NIK DLA DZIE­CI po­sia­da po­zy­tyw­ną opi­nię polskiej placówki naukowej. Informacja o niej znajduje się na opakowaniu produktu (warunki umowy nie pozwalają na wykorzystanie treści opinii w celach innych niż opakowanie produktu). Produkt posiada również pozytywną opinię Sto­wa­rzy­sze­nia Le­ka­rzy Cze­skich Sto­wa­rzy­sze­nie Pe­dia­trów gru­py ro­bo­czej ds. ga­stro­en­te­ro­lo­gii i ży­wie­nia dzie­ci z dnia 20.05.2006 oraz po­zy­tyw­ną eks­per­ty­zę Pań­stwo­we­go In­sty­tu­tu Zdro­wia Re­pu­bli­ki Cze­skiej z dnia 30.06.2006.
Sto­so­wa­nie BŁON­NIKA DLA DZIE­CI zalecane jest w przypadkach zaparć i zaparć nawykowych. Wskazany jest także w trakcie przyjmowania antybiotyków (patrz: Sposób podawania).

BŁON­NIK DLA DZIE­CI za­wie­ra trzy waż­ne ele­men­ty:

 • błon­nik
  Dla przyspieszenia pasażu jelitowego zastosowano mieszankę rozpuszczalnego błonnika owsianego. Mieszanka ta jest naturalnie lepka, ale w połączeniu z wodą nie zwiększa znacznie swojej objętości co w istotny sposób ułatwia jej podawanie. Jest bardzo łagodna, nie drażni jelit, nie powoduje wzdęć i zawiera najwartościowszy składnik owsa: beta-glukan.
 • żywe kultury bakterii
  Produkt zawiera 7 różnych szczepów żywych kultur bakterii w tym z grupy bakterii probiotycznych Lactobacillus i Bifidobacterium.
 • inu­li­nę (pre­bio­tyk)
  Występuje w znacznych ilościach w wielu warzywach; zwykle pozyskiwana jest z korzenia cykorii. Stanowi pożywkę dla przyjaznych szczepów bifidobakterii. Jest także źródłem naturalnego błonnika.


BŁON­NIK DLA DZIE­CI nie za­wie­ra fi­ta­tów utrud­nia­ją­cych wchła­nia­nie wap­nia. Wy­pro­du­ko­wa­ny jest ze skład­ni­ków nie­mo­dy­fi­ko­wa­nych ge­ne­tycz­nie.
 • Za­wie­ra śla­do­we ilo­ści pro­duk­tów so­jo­wych i mlecz­nych.
 • Na­da­je się dla osób nie­to­le­ru­ją­cych lak­to­zy.
 • Pro­dukt de­hy­dra­to­wa­ny w po­sta­ci syp­kiej.
 • Pro­dukt nie za­stę­pu­je uroz­ma­ico­ne­go od­ży­wia­nia.
 • Prze­cho­wy­wać po­za za­się­giem dzie­ci.
 • Prze­cho­wy­wać w su­chym miej­scu. Po otwar­ciu za­wsze szczel­nie za­my­kać opa­ko­wa­nie.
 • Waga 100g.
 • Do­pusz­czal­na różnica wa­gi 5 %.


Skład:

be­ta glu­kan z owsa, inu­li­na (pre­bio­tyk), gu­ma arab­ska, gu­ma ksan­ta­no­wa, gu­ma gu­aro­wa, żywe kultury bakterii: Bi­fi­do­kac­te­rium bre­ve, Bi­fi­do­bac­te­rium in­fan­tis, Lac­to­ba­cil­lus aci­do­phi­lus, Lac­to­ba­cil­lus del­bru­ec­kii subsp. bul­ga­ri­cus, Lac­to­ba­cil­lus ca­sei, Lac­to­ba­cil­lus rham­no­sus, Strep­to­coc­cus ther­mo­phi­lus

Za­war­tość ak­tyw­nych skład­ni­ków w daw­ce (g)
5[g]
Be­ta glu­kan z owsa (29,8%)1,49
inu­li­na (28,0%)1,4
żywe kultury bakterii (0,2%)0,01
War­tość od­żyw­cza, za­war­tość żywych kultur bakterii:
5[g]100[g]
War­tość ener­ge­tycz­na (kJ/kcal)34,6/8,2692/164
Błon­nik (g)2,957,9
Biał­ka (g)0,438,5
Sa­cha­ry­dy (g)1,325,9
Tłusz­cze (g)0,152,9
w tym na­sy­co­ne (g)0,030,6
Sód (g)0,0090,17
Żywe kultury bakterii
(uby­tek w cią­gu mie­sią­ca1-2%)
150 mi­lio­nów3 mi­liar­dy

Spo­sób po­da­wa­nia:

BŁON­NIK DLA DZIE­CI moż­na po­da­wać o każ­dej po­rze dnia. Wska­za­ne jest po­da­wa­nie oko­ło 20 mi­nut przed po­sił­kiem. Przed po­da­niem na­le­ży się upew­nić, czy pro­szek jest do­brze wymieszany. Podczas ku­ra­cji an­ty­bio­ty­ko­wej podawać na 1 go­dzi­nę przed lub 3 go­dzi­ny po przy­ję­ciu an­ty­bio­ty­ku.Do opa­ko­wa­nia do­łą­czo­no miar­kę. 1 miar­ka = 5g

Daw­ko­wa­nie:

 • Dzie­ci od ukoń­czo­ne­go 12 mie­sią­ca ży­cia 5g (1 miar­ka) 1-2 x dzien­nie. 1 miar­kę roz­pu­ścić w 100 ml pły­nu i po­dać dziec­ku

WAŻ­NE: w ce­lu uzu­peł­nie­nia pły­nów dzie­ciom od 12 mie­sią­ca ży­cia po przy­ję­ciu za­le­co­nej jed­no­ra­zo­wej daw­ki na­le­ży po­dać do­dat­ko­wo 100 ml wo­dy lub so­ku owco­we­go. Uzu­peł­nie­nie pły­nów jest istot­ną czę­ścią daw­ko­wa­nia.

BŁON­NIK DLA DZIE­CI moż­na rów­nież po­da­wać w mle­ku, zu­pach wa­rzyw­nych, jo­gur­cie, kasz­kach w ob­ję­to­ści nie mniej­szej niż za­le­ca­na. Tem­pe­ra­tu­ra pły­nów nie po­win­na prze­kra­czać 37°C.

BŁON­NIK DLA DZIE­CI w za­le­co­nym daw­ko­wa­niu moż­na po­da­wać co­dzien­nie. W przy­pad­ku prze­wle­kłych za­parć za­le­ca się sys­te­ma­tycz­ne po­da­wa­nie nie krót­sze niż 4-6 ty­go­dni.


Nie na­le­ży prze­kra­czać za­le­ca­nej daw­ki dzien­nej.